За превезување на челични плочи потребно е помалку енергија

Бетонските и глинените плочи може да бидат големи и тешки. За количество за една куќа потребен е камион за транспорт со просечна големина. Со истиот камион може да се пренесат доволно пресувани челични покривни плочи GERARD за 10 куќи, со што се троши помалку енергија за транспорт (и се создава помалку јаглерод).