Контакт

Обратете ни се слободно ако можеме да ви помогнеме!

Претставник за Јадранскиот Регион:

АХИ Роофинг ДОО, Дунајска цеста 129, 1000 Љубљана, Словенија

Телефон: +386 1 56 00 730

Факс: +386 1 56 00 735

е-пошта: info@ahiroofing.si


Авторизиран дистрибутер за Македонија:

Елинг ДА

Горно Пашино бр. 93, 6250 Кичево, Македонија

Телефон: +389 70 271 907

Телефон: +389 70 318 009

е-пошта: eling.abc@hotmail.com