Новости: Како ни оди?

Благодарам на прашањето. Сега сме многу добро. Но штом ќе се случи нешто интересно во компанијата GERARD, веднаш ќе ве известиме.