За лесен покрив потребно е помалку дрвен материјал

Во споредба со бетонската ќерамида, за покрив од пресуван челик не е потребно многуносечка граѓа, со што се штеди на ресурсите. Со други зборови, за челичните покриви GERARD потребно е помалку дрво отколку за бетонските или за глинените покриви.