Кои се добрите и лошите страни на различни покривни покривки?

Изберете материјал за покривање покриви подолу за да знаете кои се неговите предности и недостатоци.По желба може да погледнете едноставна илустрација предности на системот GERARD.

 

 

Материјал

ДОБРИ СТРАНИ

ЛОШИ СТРАНИ

Бетонска ќерамида

 

Број 1

Нема корозија

Ниско ниво на бучава од дожд

Едноставна замена на плочите

Можност за собирање дождовница

 

Тешка

Потребна е посилна поддршка на конструкцијата

Минимален наклон

Не е отпорна на екстремни ветрови

Прицврстена е само во една точка на врвот на ќерамидата, па може да дојде до пробивање на вода

Може да пукне со текот на времето

Подложна е на оштетување од град поголем од 30 mm во пречник

Високи трошоци за транспорт

Ограничена можност за рециклирање

Потребни се снегобрани

Глинена ќерамида

 

Број 2

Одлично изгледа кога е нова

Смела форма

Нема корозија

Има предност на градежни објекти што се под заштита на државата

Можност за собирање дождовница

Тешка

Скапа дополнителна опрема

Не е отпорна на екстремни ветрови

Лесно пука

Ја губи водонепропустливоста

Подложна е на оштетување од град поголем од 30 mm во пречник

Високи трошоци за транспорт

Ограничена можност за рециклирање

Потребни се снегобрани

Пресувани челични плочи

 

Број 3

Лесни

Минимален наклон на покривот 12°

Силни на силен ветер

Отпорни на град

Траат 50 години

Малите модули ја прават замената на покривот полесна без отворање на целиот покрив

Едноставна замена на плочите

Брзо ја менува бојата

Може да се сечат

Избор на различни бои

Лесно се пребојадисува

Можност за собирање дождовница

Соодветни за места со силни ветрови, големи температурни разлики или дури и со послаби земјотреси

Не се потребни снегобрани

Потребно е да се избегнува контакт со други метали (контакт со одредени видови метали може да доведе до корозија)

Секогаш се потребни нови летвички

Longrun челик (како ребрест)

Број 4

 

 

Нема споеви меѓу слемето и олукот

Лесни

Може да се сечат

Може да се витка

Избор на различни бои

Различни супстрати (материјали и средства за премачкување од кои е изработен вашиот покрив) достапни за различни опкружувања

Едноставно вградување

Достапни скриени системи за прицврстување

Можност за собирање дождовница

Минимален наклон на покривот 3° (7°)

Потребно е да се избегнува контакт со други метали (контакт со одредени видови метали може да доведе до корозија)

Мора да се отстрани целиот покрив пред да се постави новиот покрив

Гаранција најмногу 10 години

Потребни се снегобрани

Асфалтна шиндра

Број 5

Карактеристичен изглед

Не кородира на солен воздух

Можност за обложување

Мора да се постави на брановит супстрат

Скапа

Со текот на времето лепилото ги губи својствата

Летнува на силен ветер

Не е докажана долготрајност во агресивно

опкружување

Чувстивелна на град

Потребно е значително одржување

Не е за подрачја со големи температурни разлики

Ограничен век на траење

Влакнест цемент

Број 6

Не се потребни нови летвички

Најевтин

Лесни

Минимален наклон на покривот 7°

 

 

Подложна е на оштетување од град поголем од 30 mm во пречник

Ограничен век на траење

Потребни се снегобрани

Не се изводливи сложени форми на покриви

Опасен отпад – скапо отстранување